İçeriğe geç
Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza ve Onam Metni

4B Sağlıklı Yaşam Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (“4B”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni kapsamında 4B tarafından işlenen verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasınız açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kamu sağlığının korunması, tıbbı teşhis, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, amacına uygun ve ölçülü işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanız talep edilmektedir:

Tarafınıza sunulan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde bildirildiği üzere, tüm tıbbi teşhis, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, hasta/danışan hizmetlerinin düzenlenmesi, hasta/danışan kimliğinin tespit edilmesi, ilgili mevuzatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu ve öze kuruluşlar ile amaç doğrultusunda verilerin paylaşılması, kapsamında gerçekleştireceğimiz her türlü veri işleme esnasında veri sahibini belirlemek ve tespit etmek için bu kişilerin kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirmek için tüm bilgi ve belgelerinizin düzenlenmesi gibi amaçlarla bu verileri işleyebileceğiz.

 

Açık Reza Beyanı

4B tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı,

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık personelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, 

Kişisel ve  özel nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu ve kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen hususlara uygun olarak kaydedilmesini, saklanmasını, işlenmesini  ve aktarılmasını,

4B tarafından, tarafıma aşağıda belirttiğim mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla ulaşabilmesini,

AÇIK RIZAM İLE KABUL EDER ve ONAYLARIM.

ONAM

Kendi el yazınız ile “Okudum anladım.” Yazınız:………………………………………………

 

Danışan Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………

 İmza:………………………………..Tarih:……………………………………Saat:……………………….